MENU close
HOME > Organization

JSCC Members

Last Updated: May 18, 2023

Number of Ordinary Members 723
Number of Emeritus Members 49
Number of Student Members 276
Number of Members from Legal Entities 8
Total Number of Members 1056

 

JSCC Officers

President Hiroshi Kitagawa Kyoto University
Vice President Masaaki Abe University of Hyogo
Keisuke Umakoshi Nagasaki University
Secretary-General Kentaro Tanaka Nagoya University
Secretary Tetsuro Kusamoto Osaka University
Councilor Yasuhiro Ohki Kyoto University (in charge of JSCC Publication)
Masaaki Ohba Kyushu University (in charge of Symposium and International Conference/Industry-Academia Collaboration)
Mio Kondo Osaka University (in charge of Planning for Young Members)
Michito Yoshizawa Tokyo Institute of Technology (in charge of Promoting Ethics for Research Integrity/Publicity and Website)
Takashi Uemura The University of Tokyo (in charge of Action Planning)
Tetsuro Kusamoto Osaka University (in charge of Publicity and Website)
Ryota Sakamoto Tohoku University (in charge of BJSCC)
Rie Makiura Osaka Metropolitan University (in charge of Diversity)
Councilor
(enterprise)
Takao Osako Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
Hiroyoshi Ohtsu Sony Group Corporation
Symposium and International Conference Committee
Chair Masaaki
Ohba
Kyushu University
Masaaki
Abe
University of Hyogo Atsushi
Kobayashi
Hokkaido University
Keisuke
Umakoshi
Nagasaki University Eri
Sakuda
Nagasaki University
Ken
Sakai
Kyushu University Takuya
Shiga
University of Tsukuba
Takamitsu
Kohzuma
Ibaraki University Shinya
Takaishi
Tohoku University
Masahiro
Ebihara
Gifu University Kazuyuki
Takahashi
Kobe University
Tomohiko
Ishii
Kagawa University Satoshi
Horike
Kyoto University
Shoko
Kume
Hiroshima University Yasuyuki
Yamada
Nagoya University
Tomomi
Koshiyama
Ritsumeikan University
BJSCC Editorial Committee
Chair Hiroki
Oshio
Dalian University of Technology/University of Tsukuba
Vice Chair Ryota
Sakamoto
Tohoku University
Takashi
Kitao
The University of Tokyo Makoto
Tadokoro
Tokyo University of Science
Hisashi
Shimakoshi
Kyushu University Shuhei
Furukawa
Kyoto University
Yusuke
Sunada
The University of Tokyo Satoshi
Muratsugu
Nagoya University
Shohei
Tashiro
The University of Tokyo
Future Planning Committee
Chair Takashi
Hayashi
Osaka University
Masahiro
Ebihara
Gifu University Mizuki
Tada
Nagoya University
Masaaki
Okazaki
Hirosaki University Miki
Hasegawa
Aoyama Gakuin University
Masato
Kurihara
Yamagata University Shinya
Hayami
Kumamoto University
Takayoshi
Kuroda
Kindai University Shigeyuki
Masaoka
Osaka University
Katsuaki
Konishi
Hokkaido University Katsuyuki
Morii
Nippon Shokubai Co., Ltd.
Qiang
Xu
Southern University of Science and Technology Teppei
Yamada
The University of Tokyo
Takayoshi
Suzuki
Okayama University Yuma
Morimoto
Nagoya University
Noboru
Sekine
KONICA MINOLTA, INC. Kosei
Yamauchi
Kyushu University
Action Planning Committee
Chair Takashi
Uemura
The University of Tokyo
Sayaka
Uchida
The University of Tokyo Masayuki
Nihei
University of Tsukuba
Akira
Onoda
Hokkaido University Makoto
Yamashita
Nagoya University
Qiang
Xu
Southern University of Science and Technology
JSCC Publication Committee
Chair Yasuhiro
Ohki
Kyoto University
Shigehisa
Akine
Kanazawa University Hiroshi
Nakazawa
Osaka Metropolitan University
Osamu
Ishitani
Tokyo Institute of Technology Yasuhiro
Funahashi
Osaka University
Hidetaka
Nakai
Kindai University Toshio
Yamaguchi
Fukuoka University
Diversity Committee
Chair Rie
Makiura
Osaka Metropolitan University
Ayumi
Ishii
Waseda University Zhongyue
Zhang
Kumamoto University
Masashi
Okubo
Waseda University Yasuchika
Hasegawa
Hokkaido University
Yuichi
Shimazaki
Ibaraki University Akiko
Hori
Shibaura Institute of Technology
Planning and Promoting Ethics for Research Integrity Committee
Chair Michito
Yoshizawa
Tokyo Institute of Technology
Manabu
Ishizaki
Yamagata University Yoshio
Hisaeda
The Open University of Japan
Kiyoshi
Tsuge
University of Toyama Kei
Murata
The University of Tokyo
Publicity and Website Committee
Chair Tetsuro
Kusamoto
Osaka University
Vice Chair Michito
Yoshizawa
Tokyo Institute of Technology
Hajime
Kamebuchi
Nihon University Masaki
Yoshida
Kwansei Gakuin University
Masakazu
Matsumoto
Okayama University
Planning for Young Members Committee
Chair Mio
Kondo
Osaka University
Yoko
Sakata
Kanazawa University Ryotaro
Matsuda
Nagoya University
Hiroyasu
Tabe
Kyoto University Nobuto
Yoshinari
Osaka University
Ryojun
Toyoda
Tohoku University
Industry-Academia Collaboration Committee
Vice Chair Masaaki
Ohba
Kyushu University
Takao
Osako
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Hirokazu
Kobayashi
Kyushu University
Hiroyoshi
Ohtsu
Sony Group Corporation
CCR Research Launch Committee
Chair Yoshiaki Nishibayashi The University of Tokyo
Sayaka
Uchida
The University of Tokyo Hitoshi
Miyasaka
Tohoku University
Qiang
Xu
Southern University of Science and Technology Tetsuro
Murahashi
Tokyo Institute of Technology
Masahide
Takahashi
Osaka Metropolitan University Nobuhiro
Yanai
Kyushu University
Hisako
Hashimoto
Tohoku University Makoto
Yamashita
Nagoya University
Shuhei
Furukawa
Kyoto University

 

Emeritus Members

*Last updated: September 28, 2022
Sigeo Kida Akira Nakamura Kiyoko
Yamamoto
Hideo Yamadera Junnosuke Fujita
Hiroshi Ogino Osamu
Yamauchi
Tasuku Ito Hisashi Okawa Toschitake
Iwamoto
Eiichi Kimura Taro Saito Yoichi Sasaki Masanobu Hidai Shun’ichiro Ooi
Akira Uehara Yoshihiko Kushi Takashi
Shibahara
Michio Sorai Hiromu Sakurai
Megumu
Munakata
Koji Tanaka Kuninobu
Kasuga
Akiko Kobayashi Katsuhiko
Miyoshi
Wasuke Mori Yuzo Nishida Masayoshi
Onishi
Kizashi
Yamaguchi
Takaji Yasui
Yutaka Fukuda Shigeyoshi
Sakaki
Mamoru Shimoi Kiyoshi Isobe Kenji Itoh
Sumio Kaizaki Takashi
Kawamura
Susumu
Kitagawa
Hideo Kurosawa Hisanobu Wakita
Yuji Ohashi Kan Kanamori Kiyoshi Sawada Masatatsu
Suzuki
Isao Taniguchi
Tadashi Tokii Naoki Toshima Hiroshi
Tomiyasu
Kazuhiro
Nakasuji
Toshikazu Hirao
Shigenobu Yano Yuzo Yoshikawa
Members Only
TOP